Alapszabály

Az alapszabály letöltése MS Word dokumentumként

A Budapesti
Vándor Kórus Barátai Egyesület Alapszabálya

 

A 2011. június 27. Taggyűlés
az Egyesület alapszabályát a következőkben
állapította meg:

 

 

Preambulum

 

Egyesületünk
a Budapesti Vándor Kórus szakmai és társadalmi tevékenységének
elősegítésében kíván közreműködni, egy mindenki számára nyitott
énekkar keretében, együttműködve

      a
Fővárosi Önkormányzatot képviselő Budapesti Művelődési
Központtal, mint a Kórust fenntartó szervvel,

„ a Vándor
Sándor és Révész László Emléke Alapítvánnyal

      és
más civil szervezetekkel.

 

Egyesületünk
az alábbi I. fejezet 2. pontjában megfogalmazott célok alapján tevékenykedő,
pártoktól független szervezet, politikai tevékenységet nem folytat,
politikai pártokat nem támogat, tőlük támogatást nem fogad el.

 

 

 

I. FEJEZET
/ Általános rendelkezések

 

I/1. Az Egyesület alapadatai:

 • Az Egyesület megnevezése:
  Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület
 • Az Egyesület székhelye:
  1077 Budapest, Rejtő Jenő utca 6. II/1.
 • Az Egyesület levelezési
  címe a mindenkori elnök (elnökhelyettes) címe.

 

I/2. Az Egyesület
célja:

 • Támogatni kívánja
  a Budapesti Vándor Kórus (továbbiakban Kórus) munkáját a különböző,
  nem konkrétan zenei-szakmai feladatok ellátásában.
 • Részt kíván venni
  elsősorban Budapest és a közép-magyarországi régió, illetve lehetőség
  szerint az ország és a Kárpát-medence zenei életében.
 • Fellépéseivel
  társadalmi, jótékonysági koncertjeivel anyagi támogatást kíván
  nyújtani különböző társadalmi, különösen hátrányos helyzetű
  csoportoknak,.
 • Segíteni kívánja
  a Budapesti Vándor Kórus egykori és mai aktív tagjainak élő kapcsolatát,
  alkalmanként segítséget nyújtva idős, rászoruló tagoknak (aktívnak
  és nem aktívnak egyaránt).

 

I/3. A céljai megvalósítása
érdekében feladata:

 • fellépéseket szervezni,
 • pályázatokon részt
  venni,
 • más kórusokkal,
  civil szervezetekkel kapcsolatot tartani,
 • fellépések hátterét
  koordinálni,
 • hagyományos és
  újabb szervezésű kórustalálkozókon részt venni,
 • partnerkórusok
  rendezvényein részt venni,
 • felkérés és meghívás
  esetén részt venni egyéb politikamentes kulturális rendezvényeken.
 • Kórusfesztiválokat,
  versenyeket szervez.

 

I/4. Az Egyesület
gazdálkodási tevékenységet elsődlegesen nem folytat. Működése
során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott
tevékenységre fordítja.

 

 

I/5. Az Egyesület
jogi személy, amelyet elnöke önállóan képvisel. Az Egyesületet
az elnökhelyettesi tisztség fennállása esetén az elnökhelyettes
önállóan képviseli.

 

 

I/6. Az Egyesület működési
területe: Magyar Köztársaság.

 

 

II. FEJEZET
/ A tagok jogai és kötelességei

 

II/1. Az Egyesület
tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki az Alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, és kötelezettséget
vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő
közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

 

II/2. A tagfelvételről
az Egyesület Vezetősége dönt, a döntés ellen jogorvoslatért a
taggyűlésnél lehet fordulni.

 

 

II/3. Az egyesületi
tagság megszűnik a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
a tag halálával, kilépésével vagy kizárásával.

 

 

II/4. A kilépést írásban
kell közölni az Egyesület Elnökével.

 

 

II/5. A Vezetőség
titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja
az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen
súlyosan vét.

 

E pont alkalmazásában súlyos
vétség:

 

a/ az alapszabály be nem tartása,

b/ Kórus próbáinak rendszeres
elmulasztása, aktív kórustagok esetén,

c/ a közösséghez méltatlan
viselkedés,

d/ a tagdíj egy évet meghaladó 
meg nem fizetése

e/ anyagi és/vagy erkölcsi
kár okozása a Kórusnak és/vagy az Egyesületnek.

 

II/6. 1 évet
meghaladó tagdíjhátralék fennállása esetén az elnök ajánlott,
tértivevényes postai küldeményben – 15 napos határidő 
biztosításával – felszólíthatja a tagot a tagdíj- hátralék
rendezésére. A tag a postai küldemény kézhezvételét követő 
15 napon rendezheti tartozását belül a kizárás szankció alkalmazása
nélkül. A határidő elmulasztása esetén az elnök a Vezetőség
elé terjesztheti a kizárási javaslatot. A tagdíj befizetésének
határideje az adott év első taggyűlésének vége, illetve a taggyűlés
után csatlakozott tag esetén az adott kórusidény vége.

 

A Vezetőség
döntése ellen jogorvoslattal a Taggyűléshez lehet fordulni, a határozat
kézhezvételét követő 15 napon belül. A megtámadott határozatról
a Taggyűlés rendes ülésen, minősített szótöbbséggel dönt.
A döntés ellen a tag jogorvoslatért Bírósághoz fordulhat.

 

II/7. Az Egyesület
minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az
Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni
jogosult Taggyűlés döntéshozatalában.

 

Szavazati jogát
minden tag csak személyesen gyakorolhatja.

 

Jogi személy
tagok a tagsági jogviszonnyal járó kötelezettségeiket illetve
jogaikat bejegyzett képviselőik útján teljesítik, illetve gyakorolják.

 

II/8. Az egyesület
természetes személy tagjai a Budapesti Vándor Kórus karnagya (továbbiakban
karnagy) döntése alapján aktív kórustag státuszba (továbbiakban
kórustag) kerülhetnek.

 

Aktív kórustagok jogai
és kötelezettségei:

 

 • Köteles a kóruspróbákon
  és továbbképzéseken részt venni, illetve hiányzásának okáról
  elsősorban a mindenkori szólambizalmit vagy annak elérhetetlensége
  esetén a kórustitkárt  – lehetőleg előzetesen – értesíteni.
 • A karnagy döntése
  alapján fellépéseken részt venni, és ott a Kórus munkáját legjobb
  tudása szerint támogatni. A fellépések bármilyen okból bekövetkező,
  több, mint 6 hónapnyi elmulasztása az aktív kórustag státusz felfüggesztését
  vonja maga után.
 • Jogosult a kottatár
  használatára.
 • Jogosult használni,
  valamint köteles megőrizni és tisztán tartani a a kórus fellépőruháját.
  Az aktív kórustag státusz megszűnése vagy felfüggesztése esetén
  a fellépőruhát köteles tiszta és lehetőség szerint megfelelő
  állapotban visszaszolgáltatni a Kórus részére. Az Egyesület az
  aktív státusz megszűnéséről szóló értesítést követő 6 hónap
  eredménytelen letelte esetén, illetve a felfüggesztett aktív státusz
  esetén felszólítást követő 15 naptári nap eredménytelen letelte
  után jogi úton szerezhet érvényt a fellépőruhákkal kapcsolatos
  visszaszolgáltatási illetve megtérítési követelésének.
 • Jogosult az egyesület
  által szervezett továbbképzéseken, kórustáborokon és fellépéseken
  támogatott formában részt venni.
 • Aktív kórustagok
  számára az egyesületi tagság kötelező.

 

II/9. Tisztségviselőül bármely
tag megválasztható, és ő is választhat másokat
tisztségre.

 

 

II/10. Az Egyesület
tagja köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani, a taggyűlési
határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, rendszeresen
és tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása,
ill. a Taggyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása
érdekében.

 

II/11. Az egyesület
valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag
– a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság
előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását
nem gátolja.

 

III. FEJEZET
/ Az Egyesület működése és szervei

 

Az Egyesület szervei:

A. Taggyűlés
B. Vezetőség 
C. Felügyelő 
Bizottság 

 

A. / Taggyűlés

 

III/A/1. Az
Egyesület legfőbb szerve a Taggyűlés. A Taggyűlés a tagok összessége,
amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

 

III/A/2. A
Taggyűlést a Vezetőség hívja össze. A Taggyűlésre minden tagot
a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése
és a Taggyűlés napja között legalább 8 napnak kell lennie.

Aktív kórustagok
esetében a meghívás és a napirend közlése kóruspróba keretében,
illetve a Kórus honlapján történik.

 

III/A/3. Évente
egyszer rendes Taggyűlést kell tartani. Rendkívüli Taggyűlést
akkor kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével
– igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek
tartja.

 

III/A/4. A
Taggyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több
mint fele jelen van. Ha a Taggyűlés nem volt határozatképes, akkor
az emiatt megismételt Taggyűlés az eredeti napirendben szereplő 
ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes,
ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták.
A megismételt Taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt
elmaradt – Taggyűlés időpontját követően tizenöt perc múlva
kell összehívni, ennek időpontja, helyszíne és napirendje az eredeti
Taggyűlés meghívójában is megjelölhető.

 

 

III/A/5. Taggyűlés kizárólagos
feladat- és hatáskörébe tartozik:

 

 • a Vezetőség 
  és a Felügyelő Bizottság megválasztása, felmentése vagy
  visszahívása, amennyiben azok tevékenysége jogszabályba vagy jelen
  alapszabályba ütközik
 • a Vezetőség és
  a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása,
 • Budapesti Vándor
  Kórus név használatának engedélyezése
 • az éves költségvetés
  és az elszámolás jóváhagyása,
 • a munkaprogram megvitatása,
  az ajánlások és határozati javaslatok elfogadása,
 • a tagsági díjak
  megállapítása,
 • az alapszabály
  megállapítása és módosítása,
 • az Egyesület feloszlásának
  vagy más szervezettel való egyesülésének kimondása,
 • a tisztségviselők
  lemondásának elfogadása,
 • a tagfelvétellel
  és a kizárással kapcsolatos fellebbezések elbírálása.
 • A karnagy művészeti-szakmai
  tevékenységével kapcsolatos esetleges kifogás megvitatása, illetve
  ezzel kapcsolatban a Fenntartó felé a vezetőségi eljárás kezdeményezése,
  amennyiben a kifogással a taggyűlésen jelen lévő tagok több, mint
  2/3-a egyetért.

 

III/A/6. Taggyűlés 
ülései nyilvánosak, határozatait egyszerű többséggel, nyílt
szavazással hozza.

 

 

III/A/7. Alapszabály
elfogadásához, módosításához, az Egyesület feloszlásához, más
szervezettel való egyesülés kimondásához, valamint a karnaggyal
szembeni kifogási eljárás kezdeményezéséhez a tagok minősített
többsége (a jelenlévő tagok több mint kétharmadának igen szavazata)
szükséges, azonban az éves beszámoló jóváhagyásához elég az
egyszerű szavazattöbbség.

 

 

III/A/8. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. Amennyiben az elnök az ülésen
nincs jelen, akkor szavazategyenlőség esetén a levezető elnök
szavazata dönt. Levezető elnök a Vezetőség tagja lehet.

 

 

III/A/9. A
Taggyűlés határozatait írásba foglalják, amit, az ülést vezető
elnök, a jegyzőkönyvvezető és az Elnök javaslatára megválasztatott
két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá.

 

 

B. / A Vezetőség 

 

 

III/B/1. A
Vezetőség az Egyesület általános hatáskörű ügyintéző 
és végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Taggyűlés határozatainak
végrehajtásáról, valamint biztosítja a Taggyűlések közötti
időszakban a munka folyamatosságát.

 

 

III/B/2. A
Vezetőség évente legalább négyszer ülésezik. A vezetőségi
üléseket az elnök vagy a karnagy hívja össze. Az elnök két héttel
az ülés előtt írásban küldi el meghívóját, amelyben fel kell
tüntetni a napirendi pontokat. Az elnöknek össze kell hívnia a vezetőségi
ülést, ha ezt legalább két vezetőségi tag kéri. Azonnal beavatkozást
igénylő sürgős esetben a Vezetőséget az elnök vagy bármely vezetőségi
tag azonnali hatállyal, kóruspróba idejére is összehívhatja. A
Vezetőség ülései nyilvánosak.

 

 

III/B/3. A
Vezetőség határozatképes, ha legalább három tagja, köztük vagy
az elnök, vagy a karnagy, jelen van. A határozatokat nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozzák.

 

 

III/B/4. A
Vezetőség öt tagból áll, köztük az elnökből, a Kórus
mindenkori karnagyából, a kórustitkárból és további két
vezetőségi tagból. A Vezetőség minden tagját a Taggyűlés titkos
szavazással, egyszerű többséggel öt évre választja. A megválasztott
elnöknek és a mindenkori karnagynak vétójoga van a kórustitkár
jelöltekre vonatkozóan.

 

III/B/5. A
Vezetőség és a Felügyelő Bizottság választása:

 

A mandátum
lejártát minimum 1 hónappal megelőzően a Vezetőség jelölőbizottságot
nevez ki, mely 3 tagból áll.

 

Amennyiben
a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság vagy ezek bármely tagjának
megbízása a III/B/4-ben megjelölt időtartam előtt szűnik meg,
a jelölőbizottságot a még aktív vezetőségi tagok, ha ilyen nincs,
a FIB tagok, ha ilyen sincs, a taggyűlés jelöli ki. Ebben az esetben
a taggyűlést a mandátum megszűnését követő 1 hónapon belül
össze kell hívni, az új választást pedig a jelölőbizottság kijelölését
követő 1 hónapon belül meg kell tartani.

 

A jelölőbizottság:

 • Őrködik a választás
  tisztasága felett,
 • Összegyűjti a
  jelöltek névsorát, nem csupán az aktív kórustagoktól, hanem minden
  egyesületi tagtól,
 • Megvizsgálja, hogy
  az új vezetőségi jelöltekkel lefedhető-e minden szükséges fő
  funkció,
 • Egyeztet a karnaggyal
  és az elnökjelöltekkel a kórustitkárra vonatkozó vétójogával
  kapcsolatban,
 • Egyeztetést folytat
  a FEB elnök és a FEB jelöltek személyére vonatkozóan.
 • Elkészíti és
  kiosztja a szavazólapokat,
 • Tájékoztatja a
  Taggyűlést a szavazás menetéről és állásáról,
 • Összesíti a szavazatokat
  és kihirdeti az eredményt.

 

III/B/6. Az
Egyesület bankszámlája feletti rendelkezés és az utalványozási
jogkör gyakorlására az elnök jogosult.

 

III/B/7. A
Vezetőség saját belső munkamegosztást alakít ki. A Vezetőség
különösen a következő feladatköröket osztja fel: pénzügy, jog,
PR és kapcsolattartás, marketing, rendezvényszervezés, logisztika,
informatika, eszközgazdálkodás (különösen kottatár és fellépő
ruha).

 

 

Az Elnök:

 

 

III/B/7. Az
elnököt a Taggyűlés választja meg; önállóan, egy személyben
képviseli az Egyesületet.

 

 

III/B/8. Az
elnököt annak akadályoztatása esetén az általa megjelölt egyesületi
tag teljes elnöki hatáskörrel helyettesítheti (elnökhelyettes).
A helyettesítésről az Elnök köteles a Vezetőség tagjait írásban
értesíteni. Amennyiben az elnök akadályoztatása esetére nem jelölt
meg elnökhelyettest, az elnököt a mindenkori vezető karnagy helyettesíti.
Amennyiben az elnökhelyettesi tisztség létezik, ahol jelen Alapszabály
elnököt említ, ott az elnökhelyettest is érteni kell.

 

 

III/B/9. Az elnök feladatai:

 • Összehívja a Taggyűlést,
  a Vezetőség üléseit és azokon elnököl.
 • Gondoskodik a testületi
  szervek határozatainak végrehajtásáról, őrködik az Egyesület
  szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett.
 • Közvetlenül irányítja
  az Egyesület gazdasági, pénzügyi tevékenységét, a költségvetés
  keretei között.
 • Okmányok, bizonylatok
  aláírása.
 • Kapcsolattartás
  a fenntartóval
 • A Vezetőséget
  – belső munkamegosztás- szerint irányítása.

 

III/B/10. A Karnagy

 

 • A Kórus és az
  egyesület művészeti munkájának szakmai vezetője és felelőse;
  művészeti-szakmai szempontból a Fenntartónak felelős.
 • A mindenkori Vezetőség
  tagja.
 • Zeneművészeti-szakmai
  javaslatai során köteles figyelembe venni az egyesület gazdasági
  helyzetét és lehetőségeit.
 • Köteles megfelelő
  helyettesről gondoskodni, amennyiben feladatát személyesen átmenetileg
  nem tudja ellátni.
 • Amennyiben a Kórus
  emléklapot, oklevelet vagy más emlék vagy nyereménytárgyat kap,
  ezek másolatát vagy fényképét köteles eljuttatni a Fenntartó
  részére.

 

III/B/11. A Kórustitkár

 

 • Vezeti az egyesület
  és a kórus tagnyilvántartásait.
 • Intézi az egyesület
  levelezését.
 • Köteles gondoskodni
  a taggyűlések jegyzőkönyvezéséről, valamint a vezetőségi döntések
  dokumentálásáról.
 • Őrzi a kórus hangfelvételeinek
  egy eredeti példányát, amennyiben ez rendelkezésre áll illetve
  megszerezhető.
 • Őrzi a Kórus trófeáit,
  okleveleit, egyéb nyeremény- és emléktárgyait, amelyeket leltár
  szerint átvett.

 

III/B/12.
Elnökhelyettes

 • Kizárólag az elnök
  akadályoztatásának idején létező tisztség, az elnök akadályoztatásának
  idejére jön létre elnöki kinevezéssel. Az akadályoztatás megszűnéséről
  és az elnökhelyettesi tisztség felfüggesztéséről az elnök a
  vezetőséget írásban értesíti.
 • Az elnökhelyettes
  önálló képviseleti és aláírási joggal rendelkezik a tisztség
  fennállásának ideje alatt.
 • Az elnökhelyettesi
  kinevezésre a Vezető Karnagy vétójogot gyakorolhat, valamint kezdeményezheti
  új elnökhelyettes kinevezését. Amennyiben új elnökhelyettes kinevezése
  nem lehetséges, vagy a kinevezés elhúzódása az Egyesületre súlyos
  következményekkel járna és az elnök akadályoztatása még nem
  szűnt meg, az elnökhelyettesi tisztséget a Vezető Karnagy megszünteti,
  és átveszi az elnök helyettesítésének jogkörét. Az elnökhelyettesi
  tisztség Vezető Karnagy általi megszüntetéséről a Karnagy a vezetőséget
  és lehetőség szerint az elnököt írásban értesíti.

 

C. / A Felügyelő 
Bizottság (FEB)

 

 

III/C/1. A
Felügyelő Bizottság (FEB) 3 főből áll, s tagjait a Taggyűlés
választja, választásának folyamata megegyezik a vezetőség választási
folyamatával és annak értelemszerű szabályaival. Mandátumuk megegyezik
a Vezetőség mandátumával, s 5 évre szól. Határozatképességükhöz
100%-os részvétel szükséges, határozathozataluk módja nyílt szavazás.

A FEB elnökét
a taggyűlés választja a III/B/5-ben leírtaknak megfelelően.

 

 

III/C/2. A
FEB Bizottság tagjai egyidejűleg más tisztséget nem viselhetnek.

 

 

III/C/3. A
FEB köteles ellenőrizni a pénzügyi-számviteli rendet, az Alapszabály
megtartását, a költségvetés megtartását és a Taggyűlés határozatainak
végrehajtását. Az Egyesület és szerveinek törvényes, és alapszabályszerű
működését, gazdálkodását szintén a FEB  ellenőrzi. Ennek során
a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól
és bármely tagtól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.

 

 

III/C/4. A
FEB jogosult az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos
bármely ügyet megvizsgálni. Ha a Bizottság az ellenőrzés során
az Egyesület érdekeit sértő magatartást észlel, akkor az észlelt
hiányosságokról írásban köteles az Egyesület Elnökét és Vezetőségét
tájékoztatni.

 

 

III/C/5. A
FEB írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon
belül rendkívüli Taggyűlés összehívását kezdeményezheti.

 

 

III/C/6. A
FEB Elnöke köteles a végzett munkáról a Taggyűlésnek beszámolni.

 

 

III/C/7. A
FEB évente legalább egy ülést tart, de szükség esetén rendkívüli
ülést hívhat össze bármely FEB tag vagy a FEB elnöke. Működési
rendje megegyezik a Vezetőség működési rendjével.

 

 

IV. FEJEZET
/ Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

 

 

IV/1. Az Egyesület vagyona:

a/ A tagok által fizetett
tagdíjak.

b./Támogatás vagy ajándékozás 
címén juttatott pénzösszeg.

c/ Rendezvényekből, kiadványokból
származó bevételek.

d/ Alapítványi támogatások,
pályázatok bevételei.

e/ Egyéb bevételek.

f/ Az Egyesület pénzkövetelései
(a kintlévőségek)

g./ Egyesület eszközei (kottatár,
fellépő ruhák, hangszerek, rendezvény-felszerelés)

 

 

IV/2. Az Egyesület vagyonával
önállóan, a pénzügyi jogszabályoknak megfelelően köteles gazdálkodni.

 

 

IV/3. Az Egyesület tartozásaiért
csak a saját vagyonával felel.

 

 

IV/4. Az Egyesület tagjai
az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

IV/5. A Vezetőség 
és a Felügyelő Bizottság tagjai nem művészeti-zenei feladataik
ellátásáért díjazásra nem tarthatnak igényt. Vezetőségi és
Felügyelő Bizottsági tag eseti jelleggel, a költségvetés
keretein belül, kijelölt feladat ellátásáért költségtérítésben
részesülhet.

 

IV/6. A karnagy
és az általa kijelölt szólambetanítók művészeti-zenei tevékenységüket
térítés ellenében látják el, mely a költségvetés részét képezi.

 

IV/7. Az Egyesület
támogatja a Kórus reprezentációs és PR tevékenységét, és
költségvetése keretein belül hozzájárulhat annak költségeihez.

 

V. FEJEZET
/ Az Egyesület megszüntetése, megszűnése

 

 

V/1. Az Egyesület megszűnik,
ha:

 • a Taggyűlés kétharmados
  szótöbbséggel feloszlását kimondja,
 • az Egyesület egy
  évnél hosszabb ideig nem fejt ki tevékenységet vagy létszáma a
  törvényben meghatározott minimum alá csökken, és emiatt a bíróság
  megszűnését kimondja,
 • a bíróság feloszlatja,
  mert működése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
  2. §. (2) bekezdésébe ütközik,
 • a Taggyűlés más
  szervezettel való egyesülést mond ki.

 

 

V/2. Megszűnése
esetén az Egyesület vagyona a helyi utódszervezetét illeti. Amennyiben
ilyen nincs, a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítványra
száll, amennyiben pedig ez utóbbi sem lehetséges, visszaszáll a
Fenntartóra, illetve a Fővárosi Önkormányzatra.

 

 

 

VI. FEJEZET
/ Záró rendelkezés

 

 

Fenti alapszabály egyhangúlag
elfogadva az Egyesület 2011. június 27. Taggyűlésén.

 

 

 
 

Ozorák Zita            

elnök